فهرست بستن

دسته: نوازندگی

نواختن ساز همیشه آرامش به دنبال دارد. تمرکز را زیاد می کند و به انسان کمک می کند در لحظه حال زندگی کند.